ท่านใดมีประสบการณ์ดีๆที่ได้สวด "พระคาถาชินบัญชร"

ในห้อง 'ประสบการณ์ ผลของการสวด' ตั้งกระทู้โดย ji, 17 มกราคม 2005.

 1. ji

  ji บุคคลทั่วไป

  ค่าพลัง:
  +0
  ผมสวดพระคาถาชินบัญชรประจำรู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์ดีครับ

  เวลามีใครคิดกลั่นแกล้งเราหรือคิดทำร้ายเรา

  จะมีอันเป็นไปโดยไม่สามารถทำอะไรเราได้เลย  คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์
  (โต พรหมรังสี)

  พระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆ เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้น ก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วระลึกถึงและตั้งคำอธิษฐานว่า
  ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
  อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
  อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
  มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

  เริ่มบทพระคาถาชินบัญชร

  ๑.ชะยาสะนาคะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เยปิวิงสุ นะราสะภา
  พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์
  ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว
  เสวยอมตรสคือ อริยะสัจธรรมทั้งสี่ประการ
  เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์

  ๒.ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก มุนิสสะรา
  มี ๒๘ พระองค์คือ พระผู้ทรงพระนามว่า ตัณหังกรเป็นอาทิ พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้น

  ๓.สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร
  ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า
  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง
  พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก

  ๔.หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะวามะเก
  พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณทัญญะอยู่เบื้องหลัง

  ๕.ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเล
  พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสะปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย

  ๖.เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว
  มุนีผู้ประเสริฐคือ พระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง

  ๗.กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก โส มัยหัง วะทะเนนิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร
  พระเถระกุมาระกัสสะปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ
  มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำ

  ๘.ปุณโณ อังคุลิมาโลจะ อุปาลี นันทะสีวะลี เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเฏ ตีละกา มะมะ
  พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวะลี
  พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก

  ๙.เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
  ชะลันตา สีละเต เชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา
  ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรส เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วน รุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่

  ๑๐.ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะ ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง
  พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคะสูตรอยู่เบื้องหลัง

  ๑๑.ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา
  พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตร
  เป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ

  ๑๒.ชินนานา วะระสังยุตตา สัตตะปาการะลังกะตา วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา
  อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้
  ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิด มีศีลาทิคุณอันมั่นคง
  สัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น

  ๑๓.อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา วะสะ โต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร
  ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ
  เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อม
  แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวะทุกข์ทั้งภายนอกและภายใน
  อันเกิดแต่โรคร้าย คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น
  เป็นสมุฏฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือ

  ๑๔.ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮีตะเล สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพเต มะหาปุริสาสะภา
  ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น
  จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร
  ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แล

  ๑๕.อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
  ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
  ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
  สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
  สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ
  ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม
  จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า
  ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพ
  แห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญฯ

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • pic_somdet1.jpg
   pic_somdet1.jpg
   ขนาดไฟล์:
   27.4 KB
   เปิดดู:
   1,951
  • pic_somdet1.jpg
   pic_somdet1.jpg
   ขนาดไฟล์:
   27.4 KB
   เปิดดู:
   1,535
  • pic_somdet1.jpg
   pic_somdet1.jpg
   ขนาดไฟล์:
   27.4 KB
   เปิดดู:
   1,556
  • pic_somdet1.jpg
   pic_somdet1.jpg
   ขนาดไฟล์:
   27.4 KB
   เปิดดู:
   1,505
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 17 พฤษภาคม 2011
 2. Fat man

  Fat man เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กันยายน 2004
  โพสต์:
  248
  ค่าพลัง:
  +446
  เพิ่งจะเริ่มหัดสวดเองครับ

  แต่ผมพยายามที่จะท่องบ่นพระคาถาชินบัญชรนี้ให้ได้ คิดว่า95%แล้ว จะติดก็นิดๆหน่อยๆ

  พอเริ่มหัดสวดอย่างจริงจัง ผมก็ได้พระสมเด็จ(วัดระฆัง)จากน้องชายซึ่งเป็นคุณหมอ (คนไข้นำมาให้)
  เป็นพระสมเด็จที่สร้างได้ไม่นานหรอกครับ แต่เหมือนกับสมเด็จท่านเมตตามอบพระให้เราไว้เป็นกำลังใจ

  พระธาตุเสด็จ
  ในขณะเดียวกัน ผมก็เริ่มสวดภาวนาบูชาพระบรมธาตุและพระธาตุด้วย ปรากฎว่าผมได้รับสมนาคุณจากการเป็นสมาชิกหนังสือฉบับหนึ่ง โดยได้รับพระพิชัยสงครามหลังพระธาตุ ซึ่งจับสลากแจกให้สมาชิกจำนวน20คน
  เช้าวันนี้ผมได้ข่าวดีจากเพื่อนแดนไกล ว่าจะกรุณาแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้บูชาอีก

  อ่านไว้เป็นกำลังใจไว้เตือนตนให้ปฎิบัติดีครับ
   
 3. prarahu

  prarahu เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 ตุลาคม 2004
  โพสต์:
  843
  ค่าพลัง:
  +2,662
  ถ้าคุณอยากทดลองพลังจิตของคุณ คุณลองอธิษฐานการสวดของคุณขอให้ดอกบัวที่คุณถวายพระบานออกมาด้วยเทอญ เพื่อนผมสวดแล้วบานจริงๆครับแสดงว่าจิตเป็นสมาธิมากครับ ส่วนผมเคยอธิฐานขอให้บานแต่ผมสวดไป 108 จบยังไม่บาน กลับมาบานอีกวันครับ
   
 4. Fat man

  Fat man เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กันยายน 2004
  โพสต์:
  248
  ค่าพลัง:
  +446
  ขอบคุณคุณพระราหู

  สักวันหนึ่ง คงได้นำไปลองปฎิบัติ
   
 5. ji

  ji เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 มกราคม 2005
  โพสต์:
  42
  ค่าพลัง:
  +388
  ji

  (b-wow) ผมเคยสวดพระคาถาชินบัญชร แล้วอธิษฐานเสี่ยงทายโดยใช้หยดเทียนแบบทำน้ำมนต์ คือบ้างสิ่งที่เราจะทำไม่แน่ใจว่าจะดีหรือไม่ดี ก็อธิษฐานว่าต่อไปข้างหน้า หรือว่าต่อไปอนาคตชีวิตของลูกจะดีหรือไม่อะไรแบบเนี้ย แล้วก็ท่องพร้อมทั้งหยดเทียนให้มือนิ่งๆอยู่กับที่ ผลปรากฎว่าเทียนหยดออกมาเป็นตัวหนังสือคำว่า "ดี" หลังจากนั้นชีวิตของผมก็ดีขึ้นจริงจากที่เมื่อก่อนเป็นพนักงานตามโรงงานก็มาสอบรับราชการได้ ผมเชื่อมั่นและศรัทธาองค์หลวงพ่อโตมาก เคยรอดพ้นจากการถูกไฟซ็อตก้เพราะการสวดพระคาถาชินบัญชรเป็นประจำนี่แหละครับ
   
 6. ji

  ji เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 มกราคม 2005
  โพสต์:
  42
  ค่าพลัง:
  +388
  ji

  ลืมบอกไปสิ่งที่หลายท่านบอกเล่าให้ฟัง คือผู้ที่ศรัทธาสวดเป็นประจำหากยังไม่มีรูปบูชาของสมเด็จโตไม่ต้องไปแสวงหานะครับ เดี๋ยวท่านจะมาเอง เป็นแบบมีคนนำมาให้ แบบนี้เลยครับ ผมได้รับมาเป็นแบบบูชาหน้าตัก 5 นิ้ว สององค์เลยครับท่านมาโปรดเองไม่ต้องแสวงหามา
   
 7. mon_na

  mon_na Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 มกราคม 2005
  โพสต์:
  22
  ค่าพลัง:
  +77
  ท่องตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมจำได้หมดแล้ว ส่วนดียังไง อาจเป็นเพราะเรื่อยๆเลยไม่สังเกตเห็นมั้งคะ เพียงแต่ไปที่ไหนคนก็ช่วยเหลือดี อย่างไปต่างจ.ต้องไปฝึกงานก็มีที่พึ่งพิงตลอด เวลาที่เรามีปัญหาคิดไม่ตก พออารมณ์เย็นลงไม่นานก็คิดได้เอง เรื่อยๆค่ะ แต่นอกจากนี้ก็อิติปิโสเท่าอายุ(ถ้าง่วง) ที่ท่องได้เพราะ ไปหายายทุกวันเลยได้อานิสงฆ์มา
   
 8. กระเจียว

  กระเจียว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2004
  โพสต์:
  1,354
  ค่าพลัง:
  +2,008
  ตอนม.3มาสนใจศาสนาใหม่ๆก็มาเริ่มกับคาถานี้แหละค่ะ สวดทีไรขนลุกทุกที
   
 9. กรุงเก่า

  กรุงเก่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กันยายน 2004
  โพสต์:
  151
  ค่าพลัง:
  +331
  หลังจากท่องได้ไม่นานก็ได้รับพระสมเด็จเนื้อตะกั่วถ้ำชาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นของกรุวัดโพธิบางปะอินที่ท่านได้ไปเช่าไว้สมัยแตกกรุใหม่เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว นับเป็นพระสมเด็จองค์แรกที่ได้รับ ก็ท่องมาเรื่อยๆจนเริ่มปฏิบัติธรรม ชีวิตก็พบแต่สิ่งที่ดีมาตลอด แคล้วคลาดปลอดภัยมาตลอด เมื่อถึงทางที่คิดว่าจะตันในชีวิตหรือจะทำให้เดือดร้อนก็จะมีทางออกหรือผู้ช่วยเหลือตลอดทั้งจากคนไทยและต่างชาติ ปัจจุบันก็มีพระท่านผ่านมาให้ชมเรื่อยๆ ให้เพื่อนชาวสิคโปร์ไปแจกญาติของเธอก็ทราบว่าเกิดผลดีกับครอบครัวของเขาที่ลูกชายอาการที่คนอื่นคิดว่าไม่ค่อยเต็มเริ่มมีอาการดีขึ้นหลังจากรับไปบูชาอย่างเห็นได้ชัด ขอพระบารมีของสมเด็จท่านช่วยญาติผู้ศรัทธาและนำสร้างตัวเขาและเธอทั้งหลายไปสู่ความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม สวัสดีครับ
   
 10. นายฉิม

  นายฉิม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กันยายน 2004
  โพสต์:
  2,107
  ค่าพลัง:
  +2,691
  ท่องประจำน่ะนะ ก่อนนอน รู้สึกดีเหมือนมีเกราะป้องกันตัว
   
 11. PPP

  PPP เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2004
  โพสต์:
  587
  ค่าพลัง:
  +626
  โมทนาด้วยคะพี่ good good good
   
 12. sa-ard

  sa-ard บุคคลทั่วไป

  ค่าพลัง:
  +0
  คุณjiเหมือนผมเลยครับ ท่านมาหาเอง มีคนเอามาให้แบบไม่รู้ตัว ผมยังไม่ทรายว่าใครเอามาให้ผมจะขอบคุณ
  ผมชอบสวดแค่บบทนมัสการ
   
 13. tha99

  tha99 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  27
  ค่าพลัง:
  +65
  ฝันเห็นผีหลายคืน หลายตัวเลย ก็เพราะคาถาชินบัญชร กับ นั่งสมาธิเนี่ยล่ะครับ

  มีครั้งนึง ฝันว่าโดนเหล็กเสียบ ทะลุจากคอด้านซ้าย ไปออกด้านขวาเลยนะ คอก็แข็งอยู่งั้นน่ะ แต่ยังหายใจได้ เราก็ไม่นึกอะไร แต่มาเล่าให้แม่ฟัง แม่ก็บอกว่า เจ้ากรรมนายเวรรึเปล่า นั่งสมาธิแผ่เมตตาไปมั่งเปล่า เราก็ไม่คิดอะไร มีที่ไหน จะมาอะไรโหดขนาดนั้น อีก 2-3 ชั่วโมงต่อมา นั่งๆอยู่ พรึ่บบบบ อยู่ดีๆเราก็จำได้ว่า ตอนเด็กๆเราเคยเอาเข็มไปยิงลูกปลาช่อน ทะลุตัวด้ายซ้ายออกด้านขวาเลยอ่ะ มั่นใจมาก ตัวนี้แน่ๆ เลยแผ่เมตตาหลังนั่งสมาธิทุกคืน ไม่ไหวๆ ผวาเลย

  เอ่อ คืนนั้นมากัน 4 ตัวครับ จำได้แม่นก็ตัวนี้ล่ะ ทะลุคอเลยยย บรื๋ออออ อโหสินะโยมช่อนนน (ลูกปลาช่อน)
   
 14. นายฉิม

  นายฉิม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กันยายน 2004
  โพสต์:
  2,107
  ค่าพลัง:
  +2,691
  ผมท่องบ่อยนะ แต่ไม่ค่อยเจออะไรเลย เซ็งจัง อยากเจออยู่เหมือนกัน
   
 15. Fat man

  Fat man เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กันยายน 2004
  โพสต์:
  248
  ค่าพลัง:
  +446
  สิ่งที่ได้

  คุณฉิมคงได้ความรู้สึกที่ดีเช่นความอุ่นใจ
  และความเป็นสิริมงคลน่ะครับ
   
 16. นายฉิม

  นายฉิม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กันยายน 2004
  โพสต์:
  2,107
  ค่าพลัง:
  +2,691
  ครับ อุ่นใจเพราะผมศรัทธาในตัวท่านอยุ่แล้ว
   
 17. polary

  polary เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2004
  โพสต์:
  192
  ค่าพลัง:
  +129
  ขออานิสงฆ์พระชินบัญชร ช่วยขจัดเสนียดจัญไรให้ไปไกลๆๆตัว
   
 18. คนไม่เอาไหน

  คนไม่เอาไหน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ตุลาคม 2004
  โพสต์:
  437
  ค่าพลัง:
  +3,367
  เมื่อ 10 ปีที่แล้ว สมัยนั้นยังเรียนมหาลัยอยู่ ผมไม่สบายปวดหลังแถวๆเอวมาก เมื่อไปหาหมอพบว่าเป็นนิ่ว ในไตข้างขวา เนื่องจากว่าต้องใช้เงินในการยิงแสงเข้าไปสลายนิ่ว ซึ่งต้องใช้เงินในการยิงต่อครั้ง ประมาณ 30000 บาท ช่วงนั้นผมเพิ่งเริ่มทำงาน เข้าทำงานก็ช่วง15 วัน ได้เงินเดือนแค่ 8000 บาท ก็จ่ายเงินค่ายาทั้งหมด (ยังไม่ได้ยิงแสง) ในใจอยากจะบอกทางบ้าน (บ้านผมอยู่ภูเก็ต) แต่ก็ไม่บอกเก็บเอาไว้ในใจ แต่ก็ขอเงินใช้จ่ายในเดือนนั้น ผมไม่รู้ทำไง จึงลองอธิษฐานว่า ขอสิ่งศักดฺ์ทั้งหลายและสมเด็จพระพุทธจารย์โต ช่วยลูกด้วย ช่วยให้ลูกหายจากอาการเจ็บ และให้หายจากโรคนี้ด้วยเถิด ถ้าหากหายลูกจะสวดพระคาถาชินบัญชร 100 จบ หลังจากนั้นไม่เกินอาทิตย์ (จำไม่ได้ว่ากี่วัน) ผมก็หายจริงๆ ไม่ปวดเอวอีกเลย และก็ไม่ไปหาหมอด้วย ผมจึงแน่ใจว่า สิ่งศักดฺ์ทั้งหลายและสมเด็จพระพุทธจารย์โต ต้องช่วยผมแน่นอน ผมจึงทำตามที่อธิษฐาน คือ สวดพระคาถาชินบัญชร 100 จบ ซึ่งผมก็บอกว่า ขอสวดคืนนึง 5-10 จบต่อคืน จนครบ ซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็สวดอยู่ครับ ....เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆ
   
 19. คนไม่เอาไหน

  คนไม่เอาไหน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ตุลาคม 2004
  โพสต์:
  437
  ค่าพลัง:
  +3,367
  อ.ไก่ เคยบอกว่าผมเคยอยู่ชั้นนิมมานอ่ะครับ ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าชั้นไหนยังไง ที่แน่ๆ ตอนนี้เป็นคนมีขันธ์ 5 ซะแล้ว ทำไงเมื่อตายแล้วกลับไปที่เดิม หรือให้สูงกว่าเดิม หรือหนีไปนิพพานซะ...นี่แหละสำคัญ
   
 20. phoenix

  phoenix เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กันยายน 2004
  โพสต์:
  37
  ค่าพลัง:
  +143
  เคยสวด108จบติดต่อกันก็หลายชั่วโมงอยู่ เป็นการทดสอบสมาธิ ขันติและความเพียรดี โดยเฉพาะจบที่30-80 จะเป็นอะไรที่สุดบรรยายจริงๆ ช่วงนี้จะถามตัวเองตลอดว่าทำไมต้องสวด108จบด้วย จะเลิกสวดหลายครั้ง แต่พอเกิน80จบไปแล้วจะมีแรงสวดต่อ ผลที่ได้ผมได้สมเด็จพิมพ์เส้นด้ายมา1องค์ฟรีๆ เคยมีคนมาขอบูชาต่อหลักแสน ปัจจุบันแขวนอยู่ที่คอผมเอง หากถามว่าทำไมต้องสวด108จบ อยากทดลองดูว่าจะสวดได้ไหม ตอนนั้นไม่ทราบและไม่เคยคิดว่าสวดแล้วจะได้พระ เมื่อได้พระมาแล้วจึงอ่านพบว่าถ้าสวดพระคาถานี้แล้วมักได้พระสมเด็จมาครอบครอง หากใครอยากทดสอบตนเองลองสวดพระคาถานี้108จบติดต่อกันดู จะได้รู้รสชาติของชีวิต
   

แชร์หน้านี้

Loading...