...นิมิต แห่งอริยมรรค

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย ปุณฑ์, 5 กุมภาพันธ์ 2015.

 1. ปุณฑ์

  ปุณฑ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2008
  โพสต์:
  2,769
  ค่าพลัง:
  +4,691
  นิมิต แห่งอริยมรรค

  สุริยเปยยาลที่ ๖
  .​
  กัลยาณมิตตสูตรที่ ๑
  มิตรดีเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค
  [๑๒๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้นสิ่งที่ขึ้นก่อน สิ่ง
  ที่เป็นนิมิตมาก่อน คือ แสงเงินแสงทอง สิ่งที่เป็นเบื้องต้นเป็นนิมิตมาก่อน เพื่อความบังเกิด
  แห่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ของภิกษุ คือ ความเป็นผู้มีมิตรดี ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกร
  ภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้มีมิตรดี พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
  จักทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘.
  [๑๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผู้มีมิตรดี ย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์
  ๘ ย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
  ในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปใน
  การสละ ฯลฯ ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการ
  สละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีมิตรดี ย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ย่อมกระทำให้
  มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.
  จบ สูตรที่ ๑​
  .​
  สีลสัมปทาสูตรที่ ๑
  สีลสัมปทาเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค
  [๑๓๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้นสิ่งที่ขึ้นก่อน สิ่งที่
  เป็นนิมิตมาก่อน คือ แสงเงินแสงทอง สิ่งที่เป็นเบื้องต้น เป็นนิมิตมาก่อน เพื่อความบังเกิด
  แห่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ของภิกษุ คือ ความถึงพร้อมแห่งศีล ฉันนั้นเหมือนกัน
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีล พึงหวังข้อนี้ได้ ฯลฯ
  จบ สูตรที่ ๒​
  .​
  ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๑
  ฉันทสัมปทาเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค
  [๑๓๒] ... คือ ความถึงพร้อมแห่งฉันทะ ฯลฯ
  จบ สูตรที่ ๓​
  .​
  อัตตสัมปทาสูตรที่ ๑
  อัตตสัมปทาเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค
  [๑๓๓] ... คือ ความถึงพร้อมแห่งตน (ความถึงพร้อมแห่งจิต) ฯลฯ
  จบ สูตรที่ ๔​
  .​
  ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑
  ทิฏฐิสัมปทาเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค
  [๑๓๔] ... คือ ความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิ ฯลฯ
  จบ สูตรที่ ๕​
  .​
  อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๑
  ความไม่ประมาทเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค
  [๑๓๕] ... คือ ความถึงพร้อมแห่งความไม่ประมาท ฯลฯ
  จบ สูตรที่ ๖​
  .​
  โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๑
  โยนิโสมนสิการเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค
  [๑๓๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น สิ่งที่ขึ้นก่อน
  สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน คือ แสงเงินแสงทอง สิ่งที่เป็นเบื้องต้น เป็นนิมิตมาก่อน เพื่อความ
  บังเกิดแห่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ของภิกษุ คือ ความถึงพร้อมแห่งการกระทำไว้ในใจ
  โดยแยบคาย
  ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยการกระทำไว้ในใจ
  โดยแยบคาย พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ จักกระทำให้มากซึ่ง
  อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘.
  [๑๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยการกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย ย่อม
  เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่าง
  ไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
  ในการสละ ฯลฯ ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปใน
  การสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยการกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย ย่อมเจริญอริยมรรค
  อันประกอบด้วยองค์ ๘ ย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.
  จบ สูตรที่ ๗​
  .​
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 กุมภาพันธ์ 2015
 2. ปุณฑ์

  ปุณฑ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2008
  โพสต์:
  2,769
  ค่าพลัง:
  +4,691
  กัลยาณมิตรสูตรที่ ๒
  มิตรดีเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค
  [๑๓๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้นสิ่งที่ขึ้นก่อน สิ่งที่
  เป็นนิมิตมาก่อน คือ แสงเงินแสงทอง สิ่งที่เป็นเบื้องต้น เป็นนิมิตมาก่อน เพื่อความบังเกิด
  แห่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ของภิกษุ คือ ความเป็นผู้มีมิตรดี ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกร
  ภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้มีมิตรดี พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ จัก
  กระทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘.
  [๑๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผู้มีมิตรดี ย่อมเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
  ย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ
  สัมมาทิฏฐิ มีอันกำจัดราคะเป็นที่สุด มีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุด มีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุด ฯลฯ
  ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกำจัดราคะเป็นที่สุด มีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุด มีอันกำจัดโมหะเป็น
  ที่สุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีมิตรดี ย่อมเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ย่อมกระทำให้
  มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.
  จบ สูตรที่ ๘

  สีลสัมปทาสูตรที่ ๒
  สีลสัมปทาเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค
  [๑๔๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น สิ่งที่ขึ้นก่อน สิ่ง
  ที่เป็นนิมิตมาก่อน คือ แสงเงินแสงทอง สิ่งที่เป็นเบื้องต้น เป็นนิมิตมาก่อน เพื่อความเกิด
  แห่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ของภิกษุ คือ ความถึงพร้อมด้วยศีล ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
  จบ สูตรที่ ๙

  ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๒
  ฉันทสัมปทาเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค
  [๑๔๑] ... คือ ความถึงพร้อมแห่งฉันทะ ฯลฯ
  จบ สูตรที่ ๑๐

  อัตตสัมปทาสูตรที่ ๒
  อัตตสัมปทาเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค
  [๑๔๒] ... คือ ความถึงพร้อมแห่งตน ฯลฯ
  จบ สูตรที่ ๑๑

  ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๒
  ทิฏฐิสัมปทาเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค
  [๑๔๓] ... คือ ความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิ ฯลฯ
  จบ สูตรที่ ๑๒

  อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๒
  ความไม่ประมาทเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค
  [๑๔๔] ... คือ ความถึงพร้อมแห่งความไม่ประมาท ฯลฯ
  จบ สูตรที่ ๑๓

  โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๒
  โยนิโสมนสิการเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค
  [๑๔๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น สิ่งที่
  ขึ้นก่อน สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน คือ แสงเงินแสงทอง สิ่งที่เป็นเบื้องต้น เป็นนิมิตมาก่อน
  เพื่อความเกิดแห่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ของภิกษุ คือ ความถึงพร้อมแห่งการกระทำไว้
  ในใจโดยแยบคาย
  ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ถึงพร้อมแห่งการกระทำไว้
  ในใจโดยแยบคาย พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ จักกระทำให้มาก
  ซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘.
  [๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยการกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย ย่อม
  เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไร
  เล่า? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุด มีอันกำจัดโทสะเป็น
  ที่สุด มีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุด ฯลฯ ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกำจัดราคะเป็นที่สุด มีอัน
  กำจัดโทสะเป็นที่สุด มีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยการกระทำ
  ไว้ในใจโดยแยบคาย ย่อมเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรค
  ประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.
  จบ สูตรที่ ๑๔

  จบ สุริยเปยยาลที่ ๖
  http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=19&A=679&Z=794
   
 3. ปุณฑ์

  ปุณฑ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2008
  โพสต์:
  2,769
  ค่าพลัง:
  +4,691
  พระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรผู้เป็นเลิศที่สุดสำหรับสรรพสัตว์

  นอกจากกัลยาณมิตร จะเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค
  ยังเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์
  และเป็นต้นทางแห่งการเจริญโพชฌงค์เจ็ด

  ..
  ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นเทียว พระเจ้าข้าŽ
  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ถูกละ ถูกละ สารีบุตร ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้น ดูกรสารีบุตร ภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญอริยมรรค ประกอบด้วยองค์ 8 จักกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8
  ดูกรสารีบุตร ก็ภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ย่อมเจริญอริยมรรค ประกอบด้วยองค์ 8 ย่อม กระทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 อย่างไรเล่า ดูกรสารีบุตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ ฯลฯ ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ ดูกรสารีบุตร ภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ย่อมเจริญอริยมรรค ประกอบด้วยองค์ 8 ย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 อย่างนี้แล.

  ..
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น สิ่งที่ขึ้นก่อน สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน คือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด สิ่งที่เป็นเบื้องต้น เป็นนิมิตมาก่อน เพื่อความบังเกิดขึ้นแห่งโพชฌงค์ 7 แก่ภิกษุ คือ ความเป็นผู้มีมิตรดี ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้มีมิตรดี พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญโพชฌงค์ 7 จักกระทำ ให้มากซึ่งโพชฌงค์ 7
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผู้มีมิตรดี ย่อมเจริญโพชฌงค์ 7 ย่อมกระทำให้มากซึ่งโพชฌงค์ 7 อย่างไรเล่า? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ ฯลฯ ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีมิตรดี ย่อมเจริญโพชฌงค์ 7 ย่อมกระทำให้มากซึ่งโพชฌงค์ 7 อย่างนี้แลŽ<SUP style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">1</SUP>
  <SUP></SUP>
  df101:2 [Dou book online]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 กุมภาพันธ์ 2015
 4. ปุณฑ์

  ปุณฑ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2008
  โพสต์:
  2,769
  ค่าพลัง:
  +4,691
  อันนี้เป็นเรื่องมิตร.. กัลยาณมิตรธรรม7

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงคบมิตรผู้ประกอบด้วยองค์ 7 ประการ
  คือ 1. มิตรผู้ให้ของที่ให้ได้ยาก
  2. รับทำกิจที่ทำได้ยาก
  3. อดทนถ้อยคำที่อดใจได้ยาก
  4. บอกความลับของตนแก่เพื่อน
  5. ปิดความลับของเพื่อน
  6. ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ
  7. เมื่อเพื่อนสิ้นโภคสมบัติก็ไม่ดูหมิ่น
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงคบมิตรผู้ประกอบด้วยองค์ 7 ประการนี้แล”<SUP style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">7)</SUP>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 กุมภาพันธ์ 2015
 5. ◎สุริunร์

  ◎สุริunร์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2013
  โพสต์:
  992
  ค่าพลัง:
  +2,202
  นายนิวรณ์ มีสักข้อไหนบ้าง เข้ามาอ่าน แล้วเอาไปจำไว้

  เอาไปปรับทัศนคติตนเอง ก่อนเข้าค่ายสัมมนา
   
 6. นิวรณ์

  นิวรณ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กันยายน 2008
  โพสต์:
  9,088
  ค่าพลัง:
  +3,462
  กลุ้ม ค่อยๆ เอาไป ย่อยนะ

  วันก่อน ผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่า " กัลยาณมิตร " ไม่ได้หมายถึง ตัวบุคคล

  กัลยาณมิตร คือ มรรคทั้ง8 ไม่ใช่เรื่อง คน สัตว์ ตัว ตน บุคคล เรา เขา เป็นสุญญตาล้วนๆ
  เป็นเรื่อง โลกุตระโดยส่วนเดียว ไม่ใช่เรื่อง เพื่อนกับเพื่อยแบบ สัตว์กับสัตว์

  ถ้าเข้าใจ กัลยณธรรมคือมรรค แล้วทีนี้ ใครหละ เป็นผู้เปิดเผยมรรคนั้น พระพุทธองค์
  ใช่ไหม แต่ มองเห็นอย่างไรหละ พระพุทธองค์ยังมี ชีพ ให้คุณเข้าหาแบบ มิตร ได้หรือเปล่า

  บางคนก็ตอบว่า ไม่ได้ เสร็จเลย ไม่เอา ธรรมเป็นใหญ่ ไม่เอาการปฏิบัติเป็นใหญ่

  ถ้าเอาการปฏิบัติเป็นใหญ่ ก็ประกอบไปสิ มรรค8 ทำได้ไหม สัมผัสได้ไหม ถ้าทำได้ สัมผัสได้
  ก็ต้องเห็นแล้ว " พระพุทธองค์ทรงอยู่ "


  ทีนี้ พระพุทธองค์ทรงยังอยู่ ยังแสดงมรรค8 ให้ได้เข้าถึง

  แล้วการที่ คนใด คนหนึ่ง ไปโน้น ไปขุดเอา นักเล่นลิเกสลับฉาก ดะอู่ ปะอวด นั่นมา
  ยกเป็น กัลยณมิตร

  เราก็ย้อนแย้ง ทิ่มตำ เข้าไปไง .............ว่า ทิ้งกัลยณมิตร ไปแล้ว ศรัทธาเสีย มีจลศรัทธา


  เท่านั้นแหละ แม่เกลียดไก่อู อย่างกะ หนอนตัวน้อยๆในรังไหม ฮา ฮ่า ฮ้า ฮา ฮ่า ฮา ฮ่า ฮา ดึง ดึง ดึง ดึง ปู๊ว ปู๊ว โต่จี่โจยซันโปว โกซือเหม่ซืนโกว


  ปล. ถ้ายังทำหน้าส้นสิบ มาเที่ยวหาความดีใน สัตว์หน้าขนอย่างไก่อู กรุณาอ่าน คำว่า กัลยาณมิตร หลายๆ รอบ !!
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 กุมภาพันธ์ 2015
 7. ZIGOVILLE

  ZIGOVILLE เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  196
  ค่าพลัง:
  +792
  ท่านอาจารย์ บุญยง โคกกระทา สบายดีนะครับ ไม่ได้เจอกันซะนานเลย(f)
   
 8. ตั้งฉาก

  ตั้งฉาก เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2013
  โพสต์:
  495
  ค่าพลัง:
  +572
  จะไปเอาอะไรมากมาย กับผู้ที่พร่องศีล$

  หวังมากไป ป่าว
   
 9. ◎สุริunร์

  ◎สุริunร์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2013
  โพสต์:
  992
  ค่าพลัง:
  +2,202
  เอ้..นิวรณ์นี่ ปรารถนาจะเป็นพุทธภูมิ แต่ไม่สร้างความเป็นกัลยาณมิตร กะใครอื่นเค้าเลย

  นี่ปัจเจกชนแว้ววว การเดินสายพุทธภูมิไม่ใช่เดินคนเดียวน๊าา

  อาหารยังรู้จักการนำมาถนอม มิตรก็ควรถนอมน้ำใจต่อกัน

  ไม่ใช่หันซ้ายหันขวา กาแฟโต๊ยย อยากกินรินเอา ก็จบดี๊..

  กำแพงเมืองจีน สร้างคนเดียวไม่มีทางสำเร็จ

  การสร้างรากฐานศาสนธรรม ให้หยั่งยืนส่วนหนึ่งย่อมมาจากพุทธบริษัทสาวก มีมิตรดี มีธรรมดี

  กัลยาณมิตร กัลยาณธรรม ทั้งรูป ทั้งนาม นั่นคือเหตุปัจจัยหนึ่ง

  สมัยพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นพระมหาชนก

  นางมณีเมขลายังเหาะมาช่วย ชาติสุดท้าย ได้เป็นพระนางอุบลวรรณา ถ้าจำไม่ผิด

  ไปหาอ่านเอาเหอะ ในชาดก กัลยาณมิตร ท่านเยอะ

  นั่นแหละ พระพุทธองค์จึงนำมาชี้ทาง ได้เรื่องการคบมิตร

  ไม่ใช่กลิ้งไปกลิ้งมา ไปไหนมาสามวาสองศอก

  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 กุมภาพันธ์ 2015
 10. บุญยง โคกกระทา

  บุญยง โคกกระทา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  2,734
  ค่าพลัง:
  +3,250
  แหม เรียกอาจารย์เลย
  เอาไว้ก่อนดีกว่าครับ
  กลัวโดนล้าง ผมล้างครูมาเยอะ ไม่กล้ารับๆๆๆ
   
 11. ◎สุริunร์

  ◎สุริunร์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2013
  โพสต์:
  992
  ค่าพลัง:
  +2,202
  นิวรณ์ เอ่ย ดูเพื่อนๆ จะท้อในตัวนายแล้วน่ะ

  ตั้งฉาก คงไม่ถึงกับต้องเอาไก่งวง มาฟาดสักป๊าบ ง้วงแขนนะ เพื่อหวังให้สติคงตื่น
   
 12. ตั้งฉาก

  ตั้งฉาก เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2013
  โพสต์:
  495
  ค่าพลัง:
  +572
  อิอิ เดวดู อาการ ภูมิ นะ
  ไหลออกมาจู๊ดๆ เลย
   
 13. นิวรณ์

  นิวรณ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กันยายน 2008
  โพสต์:
  9,088
  ค่าพลัง:
  +3,462
  เอ้ย

  คุณคร้าบ ก็แม้แต่ ภรรยา และ ลูก พระโพธิสัตว์ยังกำหนดรู้ทุกข์
  และไม่กล่าวเลยว่า เป็น กัลยาณมิตร

  สรรเสริญแต่ ธรรมอันเป็นภายในคือ มรรคทั้ง8 คือ มิตรแท้ ไม่มีสิ่งอื่นที่เป็นสัตว์

  แล้ว คุณไปขุดมาจากไหนว่า พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญมิตรว่าด้วยการคลุกคลี
  เล่นลิเก สลับฉาก สวด108 จบ ครับท่าน

  บอกแล้วว่า ให้อ่านหลายๆ รอบ

  เน้นตรง พระพุทธองค์คือกัลยาณมิตร ก็ได้ .....คุณเข้าไปหาได้ไหม เข้าไปคลุกคลีได้ไหม ไม่ใช่ธรรมคู่หน่าคร้าบ ไม่ใช่เรื่อง สัตว์พบสัตว์
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 กุมภาพันธ์ 2015
 14. ตั้งฉาก

  ตั้งฉาก เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2013
  โพสต์:
  495
  ค่าพลัง:
  +572
  แล้วการร่วมทำ อุโบสถ ทำวัตร นี่ ไม่ควรยุ่งเกี่ยวด้วย ป่าว
  เพราะต้องไป ตีคลี กะเขาด้วย
   
 15. ตั้งฉาก

  ตั้งฉาก เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2013
  โพสต์:
  495
  ค่าพลัง:
  +572
  โอยยย ของเขาแรงจริง

  ตัว เอ๊ะ บินว่อนเลย แหะ
   
 16. นิวรณ์

  นิวรณ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กันยายน 2008
  โพสต์:
  9,088
  ค่าพลัง:
  +3,462
  เอ้า

  เอ้อ

  ถามหน่อย กัลยณมิตร แบบนั้น ติดตามคุณไปได้ ทุกสถาณ ในกาลทุกเมื่อไหม !?
   
 17. ตั้งฉาก

  ตั้งฉาก เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2013
  โพสต์:
  495
  ค่าพลัง:
  +572
  มิใช่

  คำถาม คือ ควรร่วมกิจ กะ เขาไหม? หรือ กู ปัด ลูกเดียว
   
 18. ◎สุริunร์

  ◎สุริunร์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2013
  โพสต์:
  992
  ค่าพลัง:
  +2,202
  ตรงนี้ก็แล้วแต่นะ ท่านจะไม่คบใครเลย ไม่รักษาน้ำใจต่อกัน ก็แล้วแต่ท่าน

  หากจะเอาเรื่องการคลุกคลี มาเป็นเหตุผลให้ตนเอง

  อย่าลืมนะพระพุทธองค์แสดงเรื่องการไม่คลุกคลี เพื่อหมายไปยังพุทธสาวก ผู้ปรารถถึงฝั่ง

  แต่ขณะที่ตนปรารถนาจะเป็นพุทธภูมิ จะไม่มีสัมพันธไมตรี ต่อมิตรเพื่อนบ้าน การทูต มันก็เสียสิคร้าบบ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 กุมภาพันธ์ 2015
 19. ตั้งฉาก

  ตั้งฉาก เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2013
  โพสต์:
  495
  ค่าพลัง:
  +572
  เอ ... โพธิสัตว์ ต้อง รักษาศึล ไม๊?

  หรือ มีแค่ ปัญญาเนื้อสมอง ก็เป็นกันได้แล้ว อะ
   
 20. นิวรณ์

  นิวรณ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กันยายน 2008
  โพสต์:
  9,088
  ค่าพลัง:
  +3,462
  ก็แล้วแต่ ปัจจัย ฐานะอันได้แต่วิบากกรรม หน่าคร้าบ

  เพราะ ลำพัง ภรรยา และ ลูก ก็ถูกค่อนแคะว่า ไร้น้ำใจ อยู่แล้ว
  ไม่ต้องไปพูดเรื่อง " บริวารอื่นๆ "

  งานของใจ งานของจิต มีแต่ ภายในเท่านั้น และแค่นั้น ก็เพียงพอแล้ว
  แก่สัตว์นับไม่ถ้วน ...ให้ได้รับ.....ประโยชน์ที่เป็นสัจจแท้จริง
   

แชร์หน้านี้

Loading...