เวทนาปริคคหสูตร

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย งูๆปลาๆ, 17 ตุลาคม 2020.

 1. งูๆปลาๆ

  งูๆปลาๆ นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 สิงหาคม 2017
  โพสต์:
  542
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +403
  เวทนาปริคคหสูตร

  (แสดงเวทนา ๓)

  [๒๗๓]อัคคิเวสสนะ เวทนาสามอย่างนี้ คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑.

  อัคคิเวสสนะ สมัยใดได้เสวยสุขเวทนา ในสมัยนั้นไม่ได้เสวยทุกขเวทนา ไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนา ได้เสวยแต่สุขเวทนาเท่านั้น.

  ในสมัยใดได้เสวยทุกขเวทนา ในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทนา ไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนา ได้เสวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้น.

  ในสมัยใดได้เสวยอทุกขมสุขเวทนา ในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทนา ไม่ได้เสวยทุกขเวทนา ได้เสวยแต่อทุกขมสุขเวทนาเท่านั้น.

  อัคคิเวสสนะ สุขเวทนาไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่งขึ้น เวทนาทั้งปวง ล้วนเป็นอายตนะภายนอก anicross01_red.gif อายตนะภายใน anired02_next.gif วิญญาณ๖ anired02_next.gif ผัสสะ anired02_next.gif สัญญา anired02_next.gif เวทนา กล่าวคือ เกิดความรู้สึกเป็นสุข, ทุกข์, อทุกขมสุข อย่างหนึ่งอย่างใดขึ้น สดับแล้ว เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมกำหนัด เพราะคลายกำหนัด ย่อมหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ก็มีญาณหยั่งรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว

  รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี(อีกแล้ว).

  อัคคิเวสสนะ ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แล ย่อมไม่วิวาทแก่งแย่งกับใครๆ

  โวหารใดที่ชาวโลกพูดกัน ก็พูดไปตามโวหารนั้น แต่ไม่ยึดมั่นด้วยปฤษฎางค์ พระผู้มีพระภาค.

  ได้มีความดำริว่า ได้ยินว่า พระผู้มีพระภาคตรัส(ถึง)การละธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาอันยิ่ง แก่เราทั้งหลาย

  ได้ยินว่า พระสุคตตรัส(ถึง)การสละคืนธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาอันยิ่ง แก่เราทั้งหลาย

  เมื่อท่านพระสารีบุตรเห็นตระหนักดังนี้ จิตก็หลุดพ้นแล้ว จากอาสวะทั้งหลาย ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน

  (และ)ธรรมจักษุปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ได้เกิดขึ้นแล้วแก่ทีฆนขปริพาชก ว่า

  สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา.
   
 2. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  5,931
  ค่าพลัง:
  +2,262
 3. ZugeEZaR

  ZugeEZaR สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2012
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +0
  สาธุครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...