ใจแท้ๆ จึงจะเป็นธรรมแท้

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย ธรรมแท้ว่าง, 23 กันยายน 2020.

 1. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,875
  ค่าพลัง:
  +11,750
  ใจแท้เป็นความว่างที่ปราศจากการปรุงแต่ง
  มีสภาพเป็นผู้รู้ที่เป็นแค่ความว่าง
  ใจไม่เกิดไม่ดับเพราะอยู่โดย
  ไม่ได้อาศัยเหตุปัจจัย (ใจจึงไม่ใช่สังขารธรรม)
  ทุกข์ที่เกิดขึ้น(จากขันธ์ 5)ย่อมเกิดในความว่างของใจ
  และใจทำหน้าที่ รู้ สังขารต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
  ความว่างของใจเพียงสถานเดียว
  ใจจึงไม่ทุกข์ นั่นคือธรรมแท้
  ตามที่พระอริยเจ้ากล่าวไว้
  คับ
   
 2. กระร่อน

  กระร่อน https://youtu.be/XOcuc4Vg-wc

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  8,272
  ค่าพลัง:
  +891
  อันนี้ผมไม่งงแต่ไม่เข้าใจแปลกมากๆ
   
 3. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,875
  ค่าพลัง:
  +11,750
  ต้องหมั่นฟังธรรมมากกว่าฟังเพลง
  คับ
   
 4. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,875
  ค่าพลัง:
  +11,750
  ลุงแมวฟังเพลงไม่เคยจบซักเพลงแปลกมาก ณ ปัจจุบันนี้
   
 5. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา มีความสุขอยู่กับความทุกข์ของตัวเอง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  3,841
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +3,005
  อาการขาดสติไงครับ

  พอเจอ อารมณ์ไม่พอใจก้ผลักใส

  หรือไม่ ก็ ไปโดนตัวอื่น เช่น หลานๆเรียก ตาๆ มากินข้าวเร็วๆ
   
 6. กระร่อน

  กระร่อน https://youtu.be/XOcuc4Vg-wc

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  8,272
  ค่าพลัง:
  +891
  พึงกินมาโดนผัดขิงอีกเซงเลย
   
 7. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  4,584
  ค่าพลัง:
  +1,359
  [๓๔๘] ดูกรเกวัฏฏ์ ลำดับนั้น ภิกษุนั้นได้หายไปที่
  พรหมโลก มาปรากฏข้างหน้าเรา เปรียบเหมือน
  บุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่คู้อยู่ออกไป หรือคู้แขน
  ที่เหยียดไว้เข้ามา ฉะนั้น.

  ต่อนั้น เธอไหว้เราแล้ว นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
  ได้ถามเราว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มหาภูตรูปทั้ง ๔
  คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหล่านี้
  ย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหน

  เมื่อเธอกล่าวอย่างนี้แล้ว เราได้ตอบว่า

  ดูกรภิกษุ เรื่องเคยมีมาแล้ว พวกพ่อค้าเดินเรือทะเล
  ย่อมจับนกตีรทัสสี (นกดูฝั่ง) ลงเรือไปด้วย เมื่อไม่
  เห็นฝั่ง เขาย่อมปล่อยนกตีรทัสสีมันบินไปยังทิศบูรพา
  ทิศทักษิณ ทิศปัจจิม ทิศอุดร ทิศเบื้องบน ทิศน้อย
  ถ้ามันแลเห็นฝั่งโดยรอบมันก็บินเลยไป ถ้ามันแล
  ไม่เห็นฝั่งโดยรอบ มันก็จะกลับมายังเรือนั้นอีก

  ดูกรภิกษุเธอก็ฉันนั้นแล เที่ยวแสวงหาจนถึงพรหมโลก
  ก็ไม่ได้รับพยากรณ์ปัญหานี้ ในที่สุดก็ต้องกลับมาหา
  ยังสำนักเรานั่นเอง ปัญหาข้อนี้เธอมิควรถามอย่างนั้น
  แต่ควรถามอย่างนี้.


  [๓๔๙] ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ
  ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหน อุปาทายรูปที่ยาวและสั้น
  ละเอียดและหยาบ ที่งามและไม่งาม ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้
  ในที่ไหน นามและรูปย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหน ดังนี้.


  [๓๕๐] ธรรมชาติที่รู้แจ้ง ไม่มีใครชี้ได้ ไม่มีที่สุด แจ่มใส
  โดยประการทั้งปวง ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และ
  วาโยธาตุ ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในธรรมชาตินี้.

  อุปาทายรูปที่ยาวและสั้น ละเอียดและหยาบ ที่งาม
  และไม่งาม ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในธรรมชาตินี้.

  นามและรูปย่อมดับไม่มีเหลือในธรรมชาตินี้.

  เพราะวิญญาณดับ นามและรูปนั้นย่อมดับไม่มี
  เหลือในธรรมชาตินี้ ดังนี้.

  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้ว.
  เกวัฏฏ์ คฤหบดีบุตรมีใจชื่นชม เพลิดเพลินภาษิต
  ของพระผู้มีพระภาค ดังนี้แล.  [๓๔๙] กตฺถ อาโป จ ปฐวี จ เตโช วาโย น คาธติ
  กตฺถ ทีฆญฺจ รสฺสญฺจ อนุ ถูลํ สุภาสุภํ
  กตฺถ นามญฺจ รูปญฺจ อเสสํ อุปรุชฺฌตีติ ฯ
  ตตฺร เวยฺยากรณํ ภวติ ฯ
  [๓๕๐] วิญฺญาณํ อนิทสฺสนํ อนนฺตํ สพฺพโต ปภํ
  เอตฺถ อาโป จ ปฐวี จ เตโช วาโย น คาธติ
  เอตฺถ ทีฆญฺจ รสฺสญฺจ อนุ ถูลํ สุภาสุภํ
  เอตฺถ นามญฺจ รูปญฺจ อเสสํ อุปรุชฺฌติ
  วิญฺญาณสฺส นิโรเธน เอตฺเถตํ อุปรุชฺฌตีติ ฯ

  อิทมโวจ ภควา ฯ อตฺตมโน เกวฏฺโฏ คหปติปุตฺโต ภควโต
  ภาสิตํ อภินนฺทีติ ฯ
  เกวฏฺฏสุตฺตํ เอกาทสมํ นิฏฺิตํ ฯ


  ปล ลิง : ตัวหนังสือสีแดง จาก บทแปลไทย หากอ่านเผินๆ
  จะกลายเป็นว่า พระศาสดาบัญญัติ "วิญญาณ" ใน ฐานะ ธาตุที่
  มหาภูตรูปเข้าไปตั้งไม่ได้ หรือ กล่าวแบบลัทธิจิตเที่ยง คือ
  นี่ไง นี่ไง ทรงบัญญัติ วิญญาณ คือ นิพพาน ธรรมธาตุ

  แต่ถ้า อ่านให้ดีๆ ใน บทบาลี ทรงใช้คำว่า วิญญาณ สองครั้ง
  โดยครั้งแรก คือ ประโยคเจ้าปัญหา และ ประโยคที่สองเป็น
  การบอกถึง วิญญาณไม่สามารถตั้งขึ้นได้ใน ธรรมธาตุนี้
  ดังนั้น คำว่า " วิญฺญาณํ อนิทสฺสนํ " ควรจะแปลในแบบ
  เดียวกันกับ " วิญฺญาณสฺส นิโรเธน " นั่คือ ไม่สามารถจะ
  เห็น วิญญาณ ได้ใน ธรรมธาตุนี้

  ถ้าให้ ป๋ม แปลใหม่ ก็จะแปลดังนี้

  [๓๕๐] แม้นธรรมชาติที่รู้แจ้งก็ไม่มี ธาตุอันแจ่มใสใดก็หามีไม่
  โดยประการทั้งปวง แล ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และ
  วาโยธาตุ ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ ในธรรมชาตินี้.
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 กันยายน 2020
 8. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  4,584
  ค่าพลัง:
  +1,359
  ปริยัติ เวลาได้ สัมมาทิฏฐิที่ พอเพียงแล้ว

  ต้องมีการ ลงมือปฏิบัติ เข้าไป พิสูจน์ สัจจ ที่ฟังมา

  หากไม่ลงมือปฏิบัติ แล้ว พยายามใช้ ตรรก ปรัชญา

  ร้อยละร้อย

  จะกลับไป คว้าเอา "สัญญา" จิตเที่ยง ร่ำไป

  เพราะไม่เข้าใจวิธี การปฏิบัติ

  วิธีการเข้าไป แจ้งอรรถ

  การเข้าไป รู้ชัดในอรรถสาระ

  และ การรับรู้ว่า ได้แจ้งอรรถสาระแห่งธรรม สบ กับ ปริยัติ

  กลายเป็น ปฏิเวธ ( นิพพาน ต้องมีการ เข้าไปเห็น )

  ไม่ใช่ คลำความเห็น ตัดสินด้วย โวหาร บัญญัติ โฆษณชวนเชื่อ

  กลายเป็น ลูกกระจอก เพนกวิน ธรรมดาๆ
  กลายเป็น ลูกกระจอก ลุ้ง แรงคลี่ตา ที่ชักชวน ขายบริการ เสรี
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 กันยายน 2020
 9. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,875
  ค่าพลัง:
  +11,750
  น่าจะเป็นการไม่อยากปรุงตามปรุงต่อ
  ความเพลิดเพลินซาบซึ้งจึงไม่เกิด
  สู้ฟังธรรมมันส์กว่า ฟังไปไตร่ตรองลอง
  พินาทำความเข้าใจ
  ไปด้วยในขณะฟังความมันส์จึงบังเกิด
  และไม่หลุดเนื้อหา ดุจเดียวกับการ
  ฟังเพลงในอดีตดับ
   
 10. กระร่อน

  กระร่อน https://youtu.be/XOcuc4Vg-wc

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  8,272
  ค่าพลัง:
  +891
  ลุงแมวเหมือนคนชอบฟังธรรมเอาไว้นอนหลับเลย
   
 11. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา มีความสุขอยู่กับความทุกข์ของตัวเอง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  3,841
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +3,005
  เหมือนกันครับ

  การไม่อยากปรุงแต่งต่อ ก็คือ อาการไม่พอใจ เป็นต้นเหตุ

  หาก จะใช้ให้เป็นประโยชน์ ก็ต้องเอามากำหนดรู้

  ฟังเสียง เพลง เสียงบรรยายธรรม

  ก็ไม่ต่างกันครับ

  เพราะธรรมแท้ๆจะเกิด ที่ใจเราเท่านั้น ที่เหลือแค่อาศัย

  อาศัยระลึกแค่นั้น  ทีนี้ คำว่าอาศัย ระลึกแค่นั้น

  มันขยายอธิบายไปว่า

  กว่าจะมาเป็นแค่ อาศัยระลึกแค่นั้น

  มันต้องฝึกต้องอบรม เนืองๆ ต่อเนื่อง
  จนมันเป็นเพียงแค่อาศัยระลึก จนมันไปขมวดลงที่ สักแต่ว่ารู้ สักแต่ว่าเห็น

  ครัช เจ้านาย ติ๊ง!!!! ผ่าม!!!!
   
 12. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,875
  ค่าพลัง:
  +11,750
  แน่นอนฟังธรรมยาว 30 นาที
  ก่อนหลับ แต่มักหลับเสีย
  ก่อนได้แค่ 5 นาทีก็
  เอาแค่นั้น
  ตื่นมาตอนดึกๆ ฟังใหม่
  อีกหลับอีก
  เช้าตื่นมาฟังอีก ทานข้าวเช้า
  ฟังอีกจนกว่าจะหมดสงสัย
  ว่า การฟังบรรลุธรรมได้จริงไหม??
   
 13. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา มีความสุขอยู่กับความทุกข์ของตัวเอง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  3,841
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +3,005
  การมีสติ ฟังเพลง เพลงจะเป็นเพลงที่แม่ม อย่างเพราะ
  การมีสติ กินอาหาร อาหารจะเป็นอาหารที่แม่ม อย่างอร่อย
  การมีสติฟังธรรม ธรรมที่บารรยายมานั้นจะ ซาบซึ่งกินใจ


  หากขาดสติ ในกาลทุกเมื่อ

  ไม่ว่าเพลงไม่ว่าฟังธรรมสาธยาย ฟังยังไงก้ฟังไม่จบ
   
 14. แอลโอแอล

  แอลโอแอล Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 สิงหาคม 2020
  โพสต์:
  707
  ค่าพลัง:
  +469
  คนที่ทำสติปัฐฐานได้จริงๆ มักจะ ค่อยลด ละ สิ่งเพลิดเพลิน ดู หนัง ฟัง เพลง เกมส์ เที่ยว
  จะไม่ค่อยมีในหัวใจหรอก เพราะเขารู้เวลาและลมหายใจมีค่ามากมาย
   
 15. กระร่อน

  กระร่อน https://youtu.be/XOcuc4Vg-wc

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  8,272
  ค่าพลัง:
  +891
  ถามผู้ชำนาญการดิ
  ต้องประกอบด้วยสติความเพียรอันรุ้งโรจน์
  แบบสโลสเลกร่ำงานหนักตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืน
  แล้วอะอิ่มได้งัย
   
 16. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,875
  ค่าพลัง:
  +11,750
  ธรรมที่เกิดเองดับเองที่ใจโดยไม่มี
  ผู้ไปทำและไม่มีผู้ไปยึด
  ย่อมเป็นธรรมแท้
  ถ้ามีผู้ทำและผู้ยึดมันก็เป็นสังขารธรรม
  และการปล่อยวางย่อมไม่มี เพราะไม่มีผู้ยึด
  อามิตาพุทธ!!
   
 17. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา มีความสุขอยู่กับความทุกข์ของตัวเอง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  3,841
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +3,005  ความเพียรมีผล ความพยายามมีผล

  ปัญญาเกิดจากการปฏิบัติ

  แม้เจ้าชายสิทธัตถะ ประกอบ สมาธิมาหกปี

  ใช่ว่าจะไม่มีผล มีผลงานเหมือนกัน ในความพร้อมเป็นพระสัพพัญญู  แม้นิพพานจะไม่เกิดไม่ดับ ไม่มีปัจจัยให้เกิดให้ดับ

  ธรรมฝ่ายตรัสรู้ ก็มี ในการเป็นเหตุใกล้

  ย้ำอีกอีกที เหตุใกล้
  ย้ำอีก สองที เหตุใกล้ ให้เกิด
  แม้ครั้งที่ สาม
  ได้แก่ สติ สมาธิ ปัญญา จึงเรียกว่าธรรม สังขาร ขั้น วิสังขาร
   
 18. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา มีความสุขอยู่กับความทุกข์ของตัวเอง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  3,841
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +3,005
  อัญเชิญ ท่านไปภาวนาในป่าก่อน

  แล้วค่อยกลับมาเวปพลังจิต
  ตอนนี้ เลิกเล่นพังจิตไปก่อน
   
 19. แอลโอแอล

  แอลโอแอล Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 สิงหาคม 2020
  โพสต์:
  707
  ค่าพลัง:
  +469
  ไม่กลับมาล่ะ
   
 20. กระร่อน

  กระร่อน https://youtu.be/XOcuc4Vg-wc

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  8,272
  ค่าพลัง:
  +891
  ขอบ่นนอกเรื่องหน่อยนะมาปะยางรถเซงเลยลืมดู
   

แชร์หน้านี้

Loading...